Privacy Statement

Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon.  Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevens (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens BRK advocaten verwerkt.

Doel verwerking persoonsgegevens
Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten verwerkt en verzamelt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • Het verlenen van juridische diensten en het voeren van (gerechtelijke)n procedures
  • Innen van declaraties
  • Advisering, bemiddeling en verwijzing
  • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

Grondslag verwerking persoonsgegevens 
Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevens (AVG):

  • Wettelijke verplichting
  • Uitvoering van een overeenkomst
  • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • Gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van die hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

De derde partij die namens en in opdracht van Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten  uw persoonsgegevens verwerkt, wordt eveneens gehouden tot naleving van de Algemene Verordening Gegevens (AVG).

Door Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten  ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevens (AVG). Hierbij valt te denken aan een andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten  hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten  bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperkingen, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contact gegevens. U ontvang binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten  aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoek zoals hiervoor bedoelt, kunt u richten aan:

Bouwman Roodveldt Kapinga Strafrechtadvocaten

Westzijde 154

1506 EK te Zaandam

e-mailadres: info@brkadvocaten.nl

Telefoonnummer: 075- 670 41 06

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een  afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten  neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op de website van Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten  www.brkadvocaten.nl, zijn links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten  houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derde door te lezen.

Statistieken en cookies
Teneinde het gebruiksgemak van de website van Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten  te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten  op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten  maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten  geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten  heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement
Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten  heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met het kantoor  Bouwman Roodveldt Kapinga strafrechtadvocaten.

Bouwman Roodveldt Kapinga Strafrechtadvocaten

Westzijde 154

1506 EK te Zaandam

e-mailadres: info@brkadvocaten.nl

Telefoonnummer: 075- 670 41 06

Dit privacy statement is op d.d. 1 juli 2019 vastgesteld.