Algemene Voorwaarden

 1. Bouwman Roodveldt Kapinga Strafrechtadvocaten is een maatschap. Deze maatschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74909762, BTW-nummer is 860070736 B 01. Op verzoek wordt een lijst van de vennoten verstrekt.
 2. Alle advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Het adres van de NOvA is de Neuhuyskade 94, 2596 XM te Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die de cliënten van Bouwman Roodveldt Kapinga Strafrechtadvocaten aan de maatschap, aan de vennoten van de maatschap, of aan de werknemers van de maatschap verstrekken. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging en instemming.
 4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de maatschap. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de vennoten, alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend aan een bepaalde persoon.
 5. Bouwman Roodveldt Kapinga Strafrechtadvocaten zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin is, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: de opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en email toepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Bouwman Roodveldt Kapinga Strafrechtadvocaten van tijd tot tijd worden vastgesteld. Bij aangaan van de opdracht (en na tariefswijziging: op verzoek) wordt van op dat moment geldende tarieven opgave gedaan. Jaarlijks, met ingang van 1 januari, wordt het tarief in lopende zaken verhoogd met het CBS-prijsindexcijfer voor de advocatuur, met een minimum van 2%, afgerond op de hele euro’s. Alle door Bouwman Roodveldt Kapinga Strafrechtadvocaten in correspondentie of elders opgevoerde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. In zaken die op basis van door de overheid gefinancierde rechtshulp worden behandeld, gelden de eigen bijdrage en de overige betalingsverplichtingen zoals die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving.
 7. Werkzaamheden worden slechts verricht na betaling van een voorschot. Een voorschot wordt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, gedurende de werkzaamheden niet verrekend met tussentijdse declaraties. Verrekening vindt slechts plaats met het saldo van de einddeclaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een eventueel restant van het voorschot wordt geretourneerd. Wanneer tussentijdse declaraties echter niet tijdig, d.w.z. binnen veertien dagen, worden voldaan, kan het voorschot wel worden verrekend en schort Bouwman Roodveldt Kapinga Strafrechtadvocaten de werkzaamheden op totdat het voorschot is aangevuld. Bouwman Roodveldt Kapinga Strafrechtadvocaten is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. Openstaande declaraties kunnen eveneens worden verrekend met eventuele gelden die de advocaat voor de cliënt in depot houdt, voor zover die gelden zonder belemmering aan de cliënt zouden kunnen worden uitbetaald, onverminderd de in de Boekhoudverordening van de Orde van Advocaten gegeven voorschriften.
 8. Bouwman Roodveldt Kapinga Strafrechtadvocaten brengt geen kantoorkosten in rekening. Andere dan kantoorkosten, zoals (maar niet enkel) koerierskosten, vertaalkosten, reiskosten, griffierechten, leges en kosten gemaakt door derden, worden afzonderlijk wel in rekening gebracht.
 9. Wanneer sprake is van werkzaamheden die met (grote) spoed of in het weekeinde moeten worden verricht, kan het afgesproken uurtarief worden verhoogd met 50% tot 100%. De opdrachtgever zal hierover zo mogelijk op voorhand in kennis worden gesteld.
 10. In beginsel wordt maandelijks gefactureerd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen of de aard en/of hoeveelheid van de verrichte werkzaamheden aanleiding geeft hiervan af te wijken. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over die declaratie vanaf de vervaldatum, zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling, de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 50,-.
 11. De uitvoering van overeengekomen opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Bouwman Roodveldt Kapinga Strafrechtadvocaten uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 12. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door Bouwman Roodveldt Kapinga Strafrechtadvocaten ten behoeve van een opdracht ingeschakelde derden is uitgesloten. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 13. Bouwman Roodveldt Kapinga Strafrechtadvocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AON. Iedere aansprakelijkheid van Bouwman Roodveldt Kapinga Strafrechtadvocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering in het betreffende geval toepasselijke eigen risico. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het aan Bouwman Roodveldt Kapinga Strafrechtadvocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag aan honorarium, tot een maximum van € 15.000 -.
 14. De bewaartermijn van dossiers (processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaar, te rekenen vanaf het beëindigen van de werkzaamheden. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 15. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Bouwman Roodveldt Kapinga Strafrechtadvocaten is onderworpen aan het Nederlands recht en de absoluut en relatief bevoegde Nederlandse rechter.